Ako si poradiť s trestným oznamením ?

  • Home / Ako si poradiť s trestným oznamením ?

Ako si poradiť s trestným oznamením ?

  • by Roman Hojer |
  • Comments off

Boli ste poškodený trestným činom chcete podať trestné oznámenie, ale neviete akým spôsobom? Čo je vlastne to „trestné oznámenie“?

Trestné oznámenie je oznámením o tom, že bol spáchaný trestný čin.

Oznámiť trestný čin takýmto spôsobom môžete aj keď nie ste obeťou tohto trestného činu, alebo osobou, ktorej bola v dôsledku trestného činu spôsobená škoda alebo iná ujma. Trestné oznámenie môžete podať taktiež v prípade, ak ste boli svedkom trestného činu alebo ste sa o ňom dozvedeli iným, hodnoverným spôsobom. Podaním trestného oznámenia orgány činné v trestnom konaní začnú o trestnom čine konať a vyšetrovať. Orgány činné v trestnom konaní sú dokonca povinné prešetriť aj trestné oznámenia, ktoré boli podané anonymne.

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone. Podľa závažnosti rozlišujeme trestné činy na prečiny a zločiny.

 

Kde sa trestné oznámenie podáva?

Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda policajtovi alebo prokurátorovi. Možno ho tak podať na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre. Rovnako môžete trestné oznámenie podať aj na súde.

Trestné oznámenie môžete podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov. V tomto prípade však ak je podané trestné oznámenie elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, je ho následne potrebné potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice v lehote do 3 pracovných dní. V opačnom prípade sa orgány činné v trestnom konaní ním nebudú zaoberať.

Po prijatí trestného oznámenia sú orgány činné v trestnom konaní povinné toto oznámenie preskúmať a rozhodnúť o ďalšom postupe v lehote do 30 dní.

 

Čo má byť obsahom trestného oznámenia?

V trestnom oznámení je potrebné uviesť všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú trestného činu a o ktorých máte vedomosť. Musí obsahovať predovšetkým čas, kedy sa mal skutok stať, miesto, kde sa skutok odohral, opis páchateľa trestného činu a všetky ďalšie dôležité skutočnosti, o ktorých máte vedomosť. Ak Vám napríklad nie sú známe skutočnosti o páchateľovi, ktorý predmetný trestný čin spáchal, trestné oznámenie môžete podať aj na neznámeho páchateľa.

Ak však stále váhate alebo máte strach z podania trestného oznámenia môžete sa obrátiť na advokáta, ktorý Vám s tým určite pomôže.

Pre kompletné vypracovanie trestného oznámenia alebo pomoc s podaním trestného oznámenia sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu. Máme bohaté skúsenosti s podávaním trestných oznámení a určite Vám budeme vedieť poskytnúť tú najlepšiu právnu pomoc.