Posudok o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

  • Home / Posudok o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Posudok o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

  • by Roman Hojer |
  • Comments off

Zákon č. 437/2004 Zb. O náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len ,,Zákon 437/2004“) je širokej verejnosti pomerne neznámy, pritom ide veľmi dôležitý zákon.

Práve na jeho základe sa preukazuje všetka spôsobená bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky). Ide pritom o bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia spôsobené aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Tento zákon ustanovuje:

 

  1. podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  2. vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia a jeho náležitosti,
  3. zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

 

V § 2 tohto zákona sú definované základné pojmy:

 

a) Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov,

 

b) Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“),

 

c) poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví,

 

d) poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,

 

e) poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu,

 

f) posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.

 

Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

 

Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe k zákonu č. 437/2004 č. 1 v I. a III. časti.

Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku.

 

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.

 

Lekársky posudok o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

 

Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov.

 

Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.

 

Obsah lekárskeho posudku o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

 

Lekársky posudok obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného,

b) dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania,

c) miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,

d) čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,

e) určenie diagnózy,

f) hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,

g) celkový počet bodov.

 

Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov. Lekársky posudok sa vydáva písomne. Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.

Vzor lekárskeho posudku o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia tvorí prílohu č. 2 Zákona č. 437/2004 Zb.

 

Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia vrátane náročnosti liečenia a na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod.

 

Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny.

 

Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví.

 

Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom; v lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom.